Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystanie ze strony internetowej www.dzikastokrotka.pl oznacza akceptację poniższych
warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych
technologii pojawiających się na stronie internetowej www.dzikastokrotka.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i
Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:
nowywaliszow@gmail.com
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie
www.dzikastokrotka.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane
osobom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a
każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.
§2
DEFINICJE

„Administrator” – Mariusz Kasprzak
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.dzikastokrotka.pl.

§3
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na
Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na
otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od
Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji
marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz
możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda
Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu
e-mail z zasobów Administratora. Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych
osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar
Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać usług
oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach
marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla
potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw
wobec profilowania w tym celu.
9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one
otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie
odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub
podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że nie powierza przetwarzanie danych
osobowych podmiotom trzecim.
13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922,
dalej jako „UODO”).
14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie
wynikającym z udzielonych zgód.
15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika
stanowią:
● udzielona przez Użytkownika zgoda
● wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing
bezpośredni własnych produktów i usług.
§4
FORMULARZE
Administrator stosuje jeden rodzaj formularza w ramach Strony:
1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane
przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu
kontaktu z Użytkownikiem.

§5
TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics
korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników
Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na
bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.dzikastokrotka.pl niezbędne jest
posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§6

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie
lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie (oprócz osobno wskazanych w niniejszym
dokumencie) stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża
zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego
wyraźnej, uprzedniej zgody.

§7

POLITYKA PLIKóW COOKIES
1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują
IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.